RekisteriselosteRekisteriseloste


päivitetty 29.2.2024

Rekisterinpitäjä:


PLP-Kivi Oy
Leppäruhkantie 8
38750 Veneskoski
050 363 0639

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Toni Lindvall
plpkivi@gmail.com, 050 363 0639

Rekisterin nimi:


Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:


Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

Rekisterin tietosisältö:


Yksilöintitiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteet:


Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:


Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:


Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:


Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.